Μέθοδοι εντοπισμού

Σχετικός στατικός προσδιορισμός (Static)

Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνται δύο δέκτες, οι οποίοι παραμένουν σταθεροί για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο ένας δέκτης τοποθετείται σε κάποιο γνωστό σημείο (π.χ. τριγωνομετρικό) και ο δεύτερος στα προς μέτρηση σημεία. Ο απαιτούμενος χρόνος παρατηρήσεων (τουλάχιστον 20 λεπτά για αποστάσεις μεταξύ των δεκτών μέχρι 5 km) εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δύο δεκτών, από τον αριθμό και την γεωμετρία των δορυφόρων. Η γεωμετρία εκφράζεται με τους δείκτες DOP, οι οποίοι, έχει ερευνηθεί ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε μία συγκεκριμένη τιμή (7) για ακριβείς μετρήσεις. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του χιλιοστού και αυτό διότι απαλείφονται τα συστηματικά σφάλματα από την ταυτόχρονη μέτρηση των δύο δεκτών.

Σχετικός κινηματικός προσδιορισμός (Kinematic stop&go)

Σε αυτή τη μέθοδο απαιτούνται δύο δέκτες, όπου ο ένας παραμένει σταθερός σε κάποιο γνωστό σημείο (base) και ο δεύτερος δέκτης κινείται από σημείο σε σημείο (rover). Αρχικά ο κινούμενος δέκτης πρέπει να παραμείνει σταθερός για περίπου είκοσι λεπτά σε κάποιο σημείο, έτσι ώστε να επιλυθούν οι ασάφειες φάσης και στη συνέχεια μετακινείται στα υπόλοιπα σημεία, όπου παραμένει για μερικά δευτερόλεπτα (10 – 30). Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με αυτή τη μέθοδο είναι της τάξης του εκατοστού. Η κινηματική μέθοδος είναι γρήγορη και αποδοτική αλλά απαιτεί συνεχή λήψη του σήματος των δορυφόρων. Αν η λήψη του σήματος διακοπεί (ολίσθηση των κύκλων), τότε θα πρέπει να επιλυθούν εκ νέου οι ασάφειες φάσης.

Σχετικός κινηματικός προσδιορισμός RTK (Real Time Kinematic)

Η μέθοδος RTK είναι κινηματικός προσδιορισμός, στην οποία χρησιμοποιούνται δύο δέκτες (base – rover) L1/L2, και είναι η μοναδική που μπορεί να δώσει αποτελέσματα καθώς και πληροφορίες για την ποιότητα της λύσης σε πραγματικό χρόνο. Για τη λειτουργία της μεθόδου, απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των δεκτών, η οποία πραγματοποιείται είτε με κάποιο UHF modem είτε με κάποιο GSM/GPRS modem. Ο κινητός δέκτης λαμβάνει συνεχώς διορθώσεις από τη βάση και τις χρησιμοποιεί για να επιλύσει εν κινήσει τις ασάφειες φάσης (On The Fly). Πλέον, ο χρήστης μπορεί να αποτυπώνει σε περιοχές περιορισμένης ορατότητας σε δορυφόρους (φυσικά ή τεχνητά εμπόδια) χωρίς να χάνεται χρόνος για επανέναρξη. Η ακρίβεια της συγκεκριμένης μεθόδου είναι της τάξης του εκατοστού και ο χρόνος που χρειάζεται είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο.