Όροι χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου landmark.com.gr

1. Σύμβαση χρήσης

1.1 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Γρηγόριος Λουτρίδης» (εφεξής «Επιχείρηση») αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο της Επιχείρησης.
1.2 Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή / και την κάθε χρήση των σελίδων ή / και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται το δικτυακό τόπο της Επιχείρησης και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης
1.3 Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τακτικά τόσο τους παρόντες όρους όσο και το εν γένει περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων χρήσης του δικτυακού της τόπου αλλά και εν γένει του περιεχομένου αυτού οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων χρήσεως αυτού (του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης) όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.

2. Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

2.1 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή / και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Επιχείρηση όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η Επιχείρηση ή / και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.
2.2 Αθέμιτη και κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης (Password) άλλου χρήστη, με οιοδήποτε τρόπο και μέσο, ανεξάρτητα του αν είναι επιτυχής ή όχι, η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων στην Επιχείρηση (Mail bombing), η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων για την διαφημιστική ή άλλη προβολή του αποστολέα χωρίς η Επιχείρηση να έχει ζητήσει, ρητώς και εγγράφως, να λαμβάνει τέτοια μηνύματα (Spamming), η «επίθεση» στον δικτυακό τόπο ή στον server της Επιχείρησης (Hacking), η χρήση του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης για «επίθεση» σε δικτυακούς τόπους ή servers τρίτων (Hacking), η χρήση του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης για τη διακίνηση παρανόμου υλικού πάσης φύσεως και μορφής όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πειρατικού λογισμικού, μουσικής, ταινιών, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων παιδικής πορνογραφίας κλπ. Ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνη αρμόδια να κρίνει αν η συμπεριφορά του τελευταίου αποτελεί κακή ή αθέμιτη χρήση είναι η Επιχείρηση.

2.3 Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία κλπ) εισάγει στον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης καθώς και η χρήση που θα κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων και οιουδήποτε άλλου στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι, αμφότερα (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση σελίδων, υπηρεσιών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης), απολύτως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Επίσης ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η ανωτέρω περιγραφείσα χρήση που τυχόν κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων ή εν γένει του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, δεν θα αντίκειται στην καλή πίστη και δεν θα προκαλεί την οιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη στην Επιχείρηση ή σε τρίτους.

2.4 Ο επισκέπτης / χρήστης, πέραν των όσων προαναφέρθησαν περί της κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, των σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για οτιδήποτε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, λογισμικό, αρχεία κλπ) και φυσικά υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως για κάθε μορφής ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική και διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη τόσο την Επιχείρηση όσο και οιονδήποτε τρίτο τυχόν υποστεί ζημία ή / και ηθική βλάβη από την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή στοιχείων από αυτόν (τον επισκέπτη / χρήστη) στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3. Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης

3.1 Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και εν γένει περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες (επίσκεψη / χρήση), ρητά συμφωνείται, ότι (ο επισκέπτης / χρήστης) προβαίνει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη καθώς και με τη πλήρη γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.

3.2 Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Η Επιχείρηση αρνείται ρητώς την παροχή κάθε μορφής εγγύησης, εκπεφρασμένης ή και συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, και όσων αφορούν την εγκυρότητα, ακρίβεια και τακτική ανανέωση των παρεχομένων στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφοριών ή εν γένει στοιχείων. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων του δικτυακού της τόπου αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα του δικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες καθώς και ότι τα λάθη, ελλείψεις και ανακρίβειες θα διορθώνονται. Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει στο ακέραιο και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών και εν γένει στοιχείων. Το κόστος της διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχομένων στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων καθώς και των ενδεχόμενων διορθώσεων αυτών των πληροφοριών και εν γένει στοιχείων που έλαβε ο επισκέπτης / χρήστης από τον παρόντα δικτυακό τόπο το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο τελευταίος (ο επισκέπτης / χρήστης) και σε καμία απολύτως περίπτωση η Επιχείρηση.

3.3 Επίσης, η Επιχείρηση δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι ο δικτυακός της τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κλπ) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή του ο επισκέπτη / χρήστη, του παρέχονται χωρίς «ιούς» ή οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό του υπολογιστή του τελευταίου (του επισκέπτη / χρήστη), συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου πάσης φύσεως και μορφής που έχει αποθηκευθεί στον υπολογιστή αυτόν. Ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο που τυχόν «φορτώσει» ή, με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, λάβει από το δικτυακό τόπο της Επιχείρησης, να εφαρμόσει επ’ αυτού «αντιμολυντικό» λογισμικό (Antivirus) και εν γένει να διασφαλίσει, με δική του πρωτοβουλία, μέριμνα, μέσα και δαπάνη, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό, αρχείο ή άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί καθώς και ότι δεν θα απωλεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο, πληροφορία ή άλλο εν γένει στοιχείο του.

3.4 Ακόμη, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την απώλεια ή αλλοίωση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε πληροφορίας κάθε είδους καθώς και οιουδήποτε αρχείου που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμεση, έμμεση, ειδική, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη, απορρέουσα από απώλεια χρήσης ή / και αλλοίωση (ολική ή μερική), αρχείων, πληροφοριών ή εν γένει στοιχείων, ανεξαρτήτως της αιτίας ή του τρόπου απώλειας ή αλλοίωσης, που προέρχεται από ή σχετίζεται (άμεσα ή έμμεσα) με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του επισκέπτη / χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης του στις υπηρεσίες ή τις εν γένει σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή την, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, χρήση, αξιοποίηση ή / και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες στις υπηρεσίες ή τις εν γένει σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

3.5 Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window κλπ) καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα ή ανακύψει οιαδήποτε διένεξη σχετικά με οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου που διαφημίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να έλθει απευθείας σε επαφή με τον τρίτο αυτό προκειμένου να την διευθετήσει και συμφωνεί να μην εμπλέξει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο, την Επιχείρηση στην ως άνω διένεξη του με τον τρίτο αυτό.

3.6 Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του επισκέπτη / χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ειδική, άμεση, έμμεση, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη, ιδίως για την μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που προεκλήθη λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αδυναμία παροχής του Internet Service Provider της, βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κλπ).

3.7 Η Επιχείρηση δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οιαδήποτε διένεξη, πάσης φύσεως και μορφής, τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επισκέπτονται / χρησιμοποιούν τον δικτυακό της τόπο για οιονδήποτε σκοπό.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, διακριτικών γνωρισμάτων και διασχηματισμών και γενικά όλων των αρχείων και εν γένει στοιχείων του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

4.2 Κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου (ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, διακριτικών γνωρισμάτων και διασχηματισμών και γενικά όλων των αρχείων και εν γένει στοιχείων του παρόντος δικτυακού τόπου της Επιχείρησης ή τρίτων) δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.3 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση (μερική ή ολική) της ένδειξης προέλευσης του από τον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης, χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται, να μειώνονται ή να επηρεάζονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε άλλο εν γένει δικαίωμα της Επιχείρησης ή τρίτων επ’ αυτού.

4.4 Τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, οι διασχηματισμοί, οι επωνυμίες, οι διακριτικοί τίτλοι καθώς και κάθε άλλο εν γένει στοιχείο τρίτων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων, εκδόσεων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για την προστασία τους.

5. Περιορισμοί Χρήσης

5.1 Οτιδήποτε περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο καθώς και οτιδήποτε εισάγεται σ’ αυτόν από την Επιχείρηση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογισμικό, πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία κλπ) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον επισκέπτη / χρήστη, είτε μερικά είτε ολικά, η μεταβίβαση, πώληση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ), αναπαραγωγή, μεταφορά και διανομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει λάβει προηγούμενη ρητή και έγγραφη προς τούτο άδεια από την Επιχείρηση.

5.2 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή / και να διαγράφει άμεσα (ολικά ή μερικά) και χωρίς προειδοποίηση έγγραφα, φωτογραφίες, δεδομένα, λογισμικό, αρχεία καθώς και οιοδήποτε άλλο εν γένει στοιχείο εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από οιονδήποτε τρίτο που είναι υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, απειλητικό, παραπλανητικό ή έρχεται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία που αφορά της τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό, τη διαφήμιση, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη κλπ).

5.3 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει ή μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο σελίδες ή / και υπηρεσίες καθώς και να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο τους. Επίσης δικαιούται να τροποποιήσει, μεταβάλλει και καταργήσει είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση οιοδήποτε στοιχείο του δικτυακού της τόπου.

6. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

6.1 Η Επιχείρηση δεν ελέγχει και δεν εγγυάται (άμεσα ή έμμεσα) τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και του εν γένει περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (Links), hyperlinks, διαφημιστικών banners, pop-up και pop-under παραθύρων καθώς και με οιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο. Επίσης, η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από την επίσκεψη ή / και την, πάσης φύσεως και μορφής, χρήση των προαναφερθέντων δικτυακών τόπων και σελίδων τρίτων, στους / στις οποίες παραπέμπει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, ή του περιεχομένου των δικτυακών τόπων ή / και των σελίδων αυτών (που ανήκουν σε τρίτους).

6.2 Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί ή διένεξη ανακύψει από την επίσκεψη / χρήση των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων ή του περιεχομένου τους (δηλαδή αυτών που ανήκουν σε τρίτους και στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο παρόν δικτυακός τόπος), ο επισκέπτης / χρήστης αυτών οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή προβάλλουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω των τόπων και των σελίδων αυτών. Τα τρίτα αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που προσφέρουν μέσω των δικτυακών τόπων και των σελίδων τους, για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών καθώς και για την πλήρη αποζημίωση του επισκέπτη / χρήστη για οιαδήποτε μορφής ζημία και την χρηματική ικανοποίηση του για οιαδήποτε ηθική βλάβη τυχόν υποστεί από την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων.

6.3 Η Επιχείρηση σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Σύνδεσμοί (Links) Προς το Δικτυακό Τόπο της Επιχείρησης

7.1 «Σύνδεσμοι» (Links) προς τον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή και έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του, παραπέμποντος στον δικτυακό της τόπο, φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

8.1 Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή / και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

8.2 Η Επιχείρηση διατηρεί, κατ΄ απόλυτη αυτής κρίση, το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών των άνω ενημερωτικών δελτίων ή της, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, διαγραφής του από αυτές.

9. Ψηφοφορίες

9.1 Η Επιχείρηση παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε ποικίλης φύσεως ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων.

9.2 Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Επιχείρηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα – ερώτημα που τίθεται προς ψηφοφορία.

9.3 Η Επιχείρηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, ανάλυσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

9.4 Η Επιχείρηση καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα να διακόψει την ψηφοφορία ή να τροποποιήσει τους όρους αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

10. Διαγωνισμοί και Προσφορές

10.1 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μέσω του δικτυακού της τόπου, οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο και με όρους που θα καθορίζει αποκλειστικά εκείνη, διαγωνισμούς με έπαθλο προϊόντα και παροχή υπηρεσιών τόσο δικών της όσο και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης, δικαιούται να καθορίζει ποιοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στους άνω διαγωνισμούς καθώς και να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, την συμμετοχή οιουδήποτε κρίνει ότι παραβίασε οιονδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού.

10.2 Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτού. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν σε οιονδήποτε διαγωνισμό, οφείλουν, προτού δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτόν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

10.3 Η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του δικτυακού της τόπου σε τιμή προσφοράς είτε ανεξάρτητα από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες είτε σε συνδυασμό με αυτά. Επίσης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τους ειδικότερους όρους κάθε προσφοράς καθώς και την χρονική διάρκεια ισχύος της.

10.4 Η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών της Επιχείρησης ή τρίτων που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων της προσφοράς αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς, οφείλουν, προτού τα αγοράσουν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους της προσφοράς. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην προβαίνουν στην συγκεκριμένη αγορά.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

11.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

11.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11.3 Το παρόν, σε συνδυασμό με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης, αποτελεί τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου.

11.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών (δηλαδή των παρόντων όρων χρήσης και των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων) δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τροποποιήσεις των ως άνω όρων δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

11.5 Η εκ μέρους της Επιχείρησης μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε όρου του παρόντος ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Επιχείρησης από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

11.6 Οι παρόντες όροι χρήσης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση το δίκαιο αυτό. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της εκδόσεως διαταγής πληρωμής (ανεξαρτήτως του είδους της οφειλής και του τόπου σύνταξης, έκδοσης ή αποδοχής των αξιογράφων, χρεογράφων ή εν γένει εγγράφων που την αποδεικνύουν ή / και του τόπου πληρωμής της οφειλής αυτής) και των δικών σχετικά με την εκτέλεση, την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, τις διαφορές εκ πιστωτικών τίτλων (ανεξαρτήτως του τόπου εκδόσεως, αποδοχής ή πληρωμής αυτών) κλπ αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. Επιπροσθέτως και προς ενίσχυση των ανωτέρω, τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) έχουν την σχετική διεθνή δικαιοδοσία και είναι αποκλειστικά αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 καθώς και των οικείων Διεθνών Συμβάσεων.

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου landmark.com.gr

1. Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Γρηγόριος Λουτρίδης» (εφεξής «Επιχείρηση») υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000).

1.2 Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος, αν και όχι πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων.

1.3 Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου, κατόπιν ενημέρωσης τους, και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

1.4 Εάν ο επισκέπτης / χρήστης είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε από τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του οφείλει να μην επισκέπτεται / χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης.
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

2. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

2.1 Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Επιχείρησης ζητούνται τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία νομικού προσώπου, β) E-mail, γ) Αριθμός Fax και δ) Αριθμός Τηλεφώνου.

2.2 Η Επιχείρηση δύναται να διατηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού, εμπορικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

3. Διαφήμιση

3.1 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί σ’ αυτόν θα πρέπει, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες προς τούτο πληροφορίες, να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία νομικού προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου, γ) Αριθμός Τηλεφώνου, δ) Αριθμός Fax, ε) E-mail, ζ) Όνομα Υπευθύνου, η) Α.Φ.Μ., θ) Δ.Ο.Υ., ι) Πόλη, ια) Χώρα.

3.2 Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ελέγξει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στον δικτυακό της τόπο κατά τις εν γένει συναλλαγές τους με τους πελάτες τους.

4. Cookies

4.1 Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη διαφόρων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου.

4.2 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) κάθε επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, όταν επισκέπτεται τον δικτυακό της τόπο, αλλά δεν της επιτρέπουν να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μπορεί περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης μέσω e-mail, τηλεφώνου κλπ.

4.3 Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους marketing (εμπορικής προώθησης) καθώς και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του παρόντος δικτυακού τόπου.

4.4 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης μπορεί να ανακαλέσει, οποτεδήποτε το επιθυμεί, τη συγκατάθεση του ή να εναντιωθεί στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή του, να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies.

4.5 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :
α) Πρόσβασης στα δεδομένα του
β) Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων του
γ) Φορητότητας των δεδομένων του
δ) Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του
ε) Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του
στ) Άρσης της συγκατάθεσης του για τη χρήση ορισμένων ή του συνόλου των cookies και, κατ’ επέκταση, για την επεξεργασία των δεδομένων του.
Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης επιθυμεί να ασκήσει τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματά του μπορεί να υποβάλει το αίτημά του στα γραφεία της Επιχείρησης στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Βουλιαγμένης 248, Άγιος Δημήτριος Αττικής, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@landmark.com.gr καθώς και να υποβάλει, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στην ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

4.6 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες ιστοσελίδες : //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης επιθυμεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορεί να επισκεφθεί τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθεί για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσει.
• Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835
• Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
• Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
• Safari //support.apple.com/kb/PH5042
• Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677

4.7 Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει την πολιτική της όσον αφορά την χρήση των cookies κατά την επίσκεψη / χρήση του δικτυακού της τόπου, έπειτα από ενημέρωσή των Επισκεπτών / Χρηστών αυτού μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Ισχύουσα πολιτική cookies είναι αυτή που διαμορφώθηκε κατόπιν της πλέον πρόσφατης τροποποιήσεως της.

5. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

5.1 Ο δικτυακός τόπος της Επιχείρησης περιλαμβάνει «σύνδεσμους» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από αυτή αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) .

5.2 Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ελέγξει και δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτοι αυτοί εφαρμόζουν.

6. Διευθύνσεις IP (IP Addresses)

6.1 H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και εν συνεχεία στον παρόντα δικτυακό τόπο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

7. Ψηφοφορίες

7.1 Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης του ζητείται να υποβάλλει τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο και β) κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιδιότητα, ηλικία κλπ. ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία.

7.2 Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να γνωστοποιηθεί σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

8. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

8.1 Η Επιχείρηση διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου.

8.2 Η Επιχείρηση διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού της τόπου αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς, εμπορικούς και φορολογικούς.

8.3 Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να ζητήσει την διόρθωση αυτού, την τροποποίηση του ή την διαγραφή του.

8.4 Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Επιχείρηση διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες μόλις λάβει γνώση του γεγονότος ότι είναι ανήλικοι.

8.5 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού της τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

9.1 Οι ανωτέρω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

9.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.3 Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και με τους οποίους οι παρόντες όροι αποτελούν ενιαίο σύνολο, αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου.

9.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών (δηλαδή των ως άνω όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων και των όρων χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου) δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τροποποιήσεις των ως άνω όρων δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

9.5 Η εκ μέρους της Επιχείρησης μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε όρου του παρόντος ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Επιχείρησης από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

9.6 Οι παρόντες όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση το δίκαιο αυτό. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της εκδόσεως διαταγής πληρωμής (ανεξαρτήτως του είδους της οφειλής και του τόπου σύνταξης, έκδοσης ή αποδοχής των αξιογράφων, χρεογράφων ή εν γένει εγγράφων που την αποδεικνύουν ή / και του τόπου πληρωμής της οφειλής αυτής) και των δικών σχετικά με την εκτέλεση, την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, τις διαφορές εκ πιστωτικών τίτλων (ανεξαρτήτως του τόπου εκδόσεως, αποδοχής ή πληρωμής αυτών) κλπ αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. Επιπροσθέτως και προς ενίσχυση των ανωτέρω, τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) έχουν την σχετική διεθνή δικαιοδοσία και είναι αποκλειστικά αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 καθώς και των οικείων Διεθνών Συμβάσεων.