Ταχυμετρία – Toporest

Λογισμικό επίλυσης και σχεδίασης

Κατηγορία:

Η Ταχυμετρία είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Στόχος του είναι η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας και επίλυσης αρχείων μετρήσεων υπαίθρου μέχρι και την φάση της παραγωγής αρχείων συντεταγμένων ή σχεδίων (drawings) του AutoCAD.

Αμέσως μετά την εισαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιούνται έλεγχοι και προσωρινή επίλυση όλων των σημείων. Η οριστική επίλυση των προβλημάτων τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας, ταχυμετρίας και χάραξης γίνεται σε πλήρες γραφικό περιβάλλον, και με συνεχή καθοδήγηση του προγράμματος προς το χρήστη. Σε όλες τις επιλύσεις παρέχεται και η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το AutoCAD.

Η Ταχυμετρία παρέχει πλήθος επιλύσεων: όλοι οι τύποι οδεύσεων, πολλαπλές εμπροσθοτομίες και οπισθοτομίες, επίλυση τριγωνισμού και χωροστάθμισης με Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.), ταχυμετρία, χάραξη. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα μετατροπής μεμονωμένων συντεταγμένων ή ολόκληρων αρχείων συντεταγμένων με πολυωνυμικούς μετασχηματισμούς που προκύπτουν από ομόλογα σημεία, ή να τις μετατρέψει απευθείας από το HATT στο ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα.

Οι επιλύσεις, παρουσιάζονται σε μορφή εντύπων στο χρήστη έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Κατά τη λύση του κάθε προβλήματος ελέγχονται οι τιμές των ανεκτών σφαλμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΔ 696/74 και επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.

Η επικοινωνία με το AutoCAD είναι πιο απλή από ποτέ καθώς κατά την αποθήκευση ή την εισαγωγή σημείων η Ταχυμετρία μπορεί να ραπορτάρει ή να εισάγει σημεία από το AutoCAD. Η Ταχυμετρία μπορεί να δημιουργήσει διαγράμματα οδεύσεων, πίνακες συντεταγμένων και σε συνεργασία με το TopoRest, αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για τον τοπογράφο μηχανικό.

Το TopoRest 2004 είναι ένα πρόγραμμα εισαγωγής, οργάνωσης, διαχείρισης και χαρτογραφικής απόδοσης ψηφιακών δεδομένων εδάφους, για τη σύνταξη Τοπογραφικών ή Φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ως κάθετη εφαρμογή στο σχεδιαστικό περιβάλλον του AutoCAD.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι διατηρεί επαφή με τα δεδομένα που εισάγει, σ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του χρήστη σε αυτά (άμεσος εντοπισμός, δυνατότητα σχεδίασης γραμμών και συμβόλων με βάση την αρίθμηση των δεδομένων, ομαδοποίηση δεδομένων κατά κωδικούς και επιλογή τους βάσει αυτών κλπ.).

Επιπλέον, το Toporest παρέχει μία σειρά από εργαλεία για την διευκόλυνση της χαρτογραφικής σχεδίασης: Μπορεί να γενικεύσει πολυγραμμές, να δημιουργήσει ευθείες ελαχίστων τετραγώνων, να αντιστρέψει τη κατεύθυνση μίας πολυγραμμής κ.α. Παρέχεται η δυνατότητα διανομής ιδιοκτησίας επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση ή ένα σταθερό σημείο επάνω στην ιδιοκτησία, και μπορεί να δημιουργήσει έναν πίνακα συντεταγμένων (εμβαδομέτρησης) απευθείας από το όριο της ιδιοκτησίας.

Για τη δημιουργία ισοϋψών καμπυλών μπορεί να κατασκευάσει Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) με τη μέθοδο TIN (triangulated irregular network) εισάγοντας σημεία ή γραμμές ασυνέχειας. Έχοντας δημιουργήσει το Ψ.Μ.Ε., το Toporest μπορεί να κάνει τομές εδάφους και να παράγει αυτόματα το υπόμνημά τους (ή το υπόμνημα από οποιαδήποτε άλλη τομή εδάφους).

Όσον αφορά τα συστήματα συντεταγμένων, το Toporest μπορεί να μετατρέψει ολόκληρα σχέδια ή τμήματα σχεδίων μεταξύ των συστημάτων HATT και ΕΓΣΑ’87 χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς που έχουν υπολογιστεί από τη συνεργασία ΓΥΣ, ΟΚΧΕ και ΕΜΠ. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πολυωνυμικών μετασχηματισμών (συμπεριλαμβανομένου και του αφινικού), οι οποίοι υπολογίζονται αυτόματα από ομόλογα σημεία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ