Γεωδαιτικοί σταθμοί

PENTAX W-1500

Γεωδαιτικός σταθμός

PENTAX R-1500N

Γεωδαιτικός σταθμός

FOIF RTS 350

Γεωδαιτικός σταθμός

FOIF OTS 680 Power Series

Γεωδαιτικός σταθμός

FOIF RTS 100R

Γεωδαιτικός σταθμός

PENTAX W-800

Γεωδαιτικός σταθμός

PENTAX R-2500Ν Series

Γεωδαιτικός σταθμός

PENTAX R-400V Series

Γεωδαιτικός σταθμός

PENTAX R-200

Γεωδαιτικός σταθμός